İçeriğe geç
TÜZÜK

§ 1 Derneğin Adı ve Merkezi

 • Derneğin adı Weltanwälte’dir. Dernek Sicili’ne kaydedilmesinin ardından “e. V. (tescilli dernek) ilavesini alacaktır.
 • Derneğin merkezi Köln’dür.
 • Mali yıl takvim yılıdır.

§ 2 Derneğin Amacı ve Görevleri

 • Derneğin amacı; siyasî, etnik veya dinî sebeplerle zulme uğrayanların yanı sıra mülteciler için yardımı, çocuk ve yetişkinlere yönelik eğitimle birlikte meslekî eğitimi, evrensel duyarlılığı, kültürün her alanındaki hoşgörüyü ve halklar arası anlayış fikrini destekleyerek İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde belirtilen insan haklarının hayata geçirilmesine katkıda bulunmaktır (Vergi Yönetmeliği 52. bölüm 2. paragraf 1. cümle no. 7, 10 ve 13).
 • Dernek; ülkelerini terk etmek zorunda kalan kişileri, yeni ülkelerindeki meslekî ve sosyal entegrasyonlarında desteklemeye çabalar.
 • Dernek, amaçlarını gerçekleştirebilmek için;
 • insan hakları ihlâline maruz kalanlara mahkeme süreçlerinde ve idarî prosedürlerinde destek sağlar,
 • insanların Almanya’ya dilsel, kişisel ve meslekî uyumlarını sağlamada yardımcı olur,
 • hukuk eğitimi almış kişilerin meslekî birlik ve beraberliklerini artırmaya, aralarındaki dayanışma duygusunu güçlendirmeye ve mevcut mesleklerinin yahut yeni iş olanaklarının tanınmasını teşvik etmeye yönelik faaliyetlerde bulunur,
 • kişilerin kendi ülkelerinde aldıkları eğitimin ikamet ettikleri ülkede tanınması ya da yarım kalan eğitimlerinin devamının sağlanması doğrultusunda gerekli gördüğü girişimleri yapar,
 • Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği kurumları, akademik kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri gibi yerel, ulusal ve uluslararası makamlarla diyalog kurar, fikir alışverişinde bulunur ve işbirlikleri yürütür,
 • Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği organlarının çalışmalarına mümkün olduğu ölçüde katkıda bulunur,
 • açmış oldukları veya sürmekte olan her türlü hukukî iş ve davayla ilgili yardım talebinde bulunan kişileri temsil eder ve onlar adına yerel ve uluslararası mahkemelerde iş ve davaları takip eder,
 • derneklerle veya benzeri yapılarla birlikte çalışır. Bu kapsamda görüşmeler, fikir alışverişleri ve ortak çalışmalar yapar.

§ 3 Kamu Yararı

 • Merkezi Köln’de bulunan dernek, vergi yönetmeliğinin “vergi ayrıcalıklı amaçlar” bölümü anlamı dahilinde münhasıran ve doğrudan kamu yararı amacı gütmektedir. Dernek özverili bir şekilde görev yapar; öncelikle kendi ekonomik çıkarları doğrultusunda hedef gütmez ve bu kapsamda çalışacak herkese açıktır. Derneğin fonları sadece tüzükte belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanılır. Kimse dernek amacına uymayan veya orantısız yüksek harcamalarda bulunamaz.

§ 4 Üyeliğin Kazanılması

 • Derneğin görev ve amaçlarını kabul eden her gerçek veya tüzel kişi derneğe üye olabilir.
 • Derneğe giriş başvurusu yazılı olarak yönetim kuruluna yapılmalıdır. Giriş başvurularıyla ilgili kararı yönetim kurulu verir.
 • Üyelerin genel kurulda konuşma ve öneri sunma hakkı vardır. Ayrıca her üyenin genel kurulda oy hakkı ile aktif ve pasif seçim hakkı vardır.

§ 5 Üyeliğin Sona Erme Nedenleri

 • Dernek üyeliği ölüm, istifa veya ihraç ile sona erer.
 • Dernekten istifa etmek yazılı bir beyan gerektirir. İstifa dilekçesi, yönetim kurulu üyelerinden birine verilmesi halinde tebliğ edilmiş sayılır. Üyeliğin sona ermesi işlemleri tebliğden itibaren 1 hafta içinde gerçekleşir
 • Derneğin itibarını veya çıkarlarını kusurlu olarak ağır şekilde zedeleyen üye, dernekten ihraç edilebilir. İthamlara ilişkin soruşturma raporu, başkan tarafından atanan üç üye tarafından incelenir ve genel kurula sunulur. Soruşturma raporunun genel kurula sunulmasından sonra, gizli oylamada kullanılan geçerli oyların 3/5 çoğunluğu ile ihraç işlemi gerçekleşir.

§ 6 Üyelik Aidatı

 • Üyelik aidatının miktarı genel kurulda kullanılan geçerli oyların salt çoğunluğuyla belirlenir.
 • Üyelik aidatını ödemeyen üye genel kurul ve yönetim kurulu kararlarında oy kullanamaz. Üyelik aidatının ödemesini iki yıl geciktiren ve ihraç uyarısını içeren yazılı bir ihtara rağmen borcunu ödemeyen üye, genel kurul kararıyla dernekten ihraç edilebilir.

§ 7 Destekleyici Üyelik

 • Gerçek ve tüzel kişiler destekleyici üye olabilirler.
 • İş bu tüzüğün hükümleri destekleyici üyeler için de geçerlidir.
 • Destekleyici üyelerin genel kurulda konuşma hakkı vardır, ancak genel kurulu toplantıya çağırma hakkı yoktur. Oy hakkı, aktif ve pasif seçim hakkı yoktur.
 • Destekleyici üyelik hükümleri, mahiyeti ölçüsünde üyelik hükümlerine tabidir.

§ 8 Divan Başkanlığı

 • Genel kurulda hazır bulunan en yaşlı üye, divan başkanı olarak görev yapar.
 • Divan başkanı genel kurula başkanlık yapar.

§ 9 Yönetim Kurulu

 • Yönetim Kurulu; başkan, başkan yardımcısı, sayman ve diğer dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.
 • Başkan, genel kurul tarafından başkan adayları arasından gizli oyla seçilir. En çok oyu alan kişi yönetim kurulu başkanı olur.
 • Başkan, genel kurul tarafından iki yıllık bir süre için seçilir. Bir kişi, art arda en fazla iki kez seçilebilir.
 • Yönetim Kurulu üyeleri, adaylar veya derneğin önerilen üyeleri arasından gizli oyla seçilirler. En çok oyu alan ilk altı üye asil, sonraki iki üye ise yedek üye olarak seçilir.
 • Dernek, başkan veya başkan yardımcısı ve yönetim kurulundan bir üye olmak üzere iki kişi tarafından temsil edilir.
 • Görevden alma sebeplerinin varlığı hâlinde, yönetim kurulu üyelerinin 1/3’ünün talebi ve 2/3’ünün oyu ile başkan görevden alınabilir. Genel kurul tarafından yeni başkan seçilene kadar başkanlığa başkan yardımcısı vekalet eder.
 • Yönetim kurulunun görev müddetinde üyelerden biri yönetim kurulu üyeliğinden ayrılırsa, görev müddetinin kalan kısmı için yedek üyelerden biri onun yerine üye olarak seçilir.

§ 10 Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

 • Yönetim kurulu, dernek çalışmalarını yönetir. Tüzükten ve genel kurul kararlarından doğan tüm görevlerden sorumludur.
 • Yönetim kurulu, önemli konularda veya dernek meseleleri ile alakalı görüş almak için danışma kurulundan talepte bulunabilir. Yönetim kurulu, danışma kurulunun öneri ve taleplerini değerlendirir ve danışma kurulunu toplantıya davet edebilir.
 • Yönetim kurulu, gerektiğinde çalışma grupları oluşturabilir. Çalışma gruplarına, üye veya üye olmayanlardan atama yapabilir. Çalışma grupları, yönetim kurulunun talimat ve yönergelerine uymak zorundadır.

§ 11 Yönetim Kurulu Toplantısına Çağrı, Toplanma ve Karar Alma

 • Yönetim kurulu karar almak suretiyle gerekli gördüğü aralıklarla düzenli olarak toplanır. Yönetim kurulu, başkanın veya yönetim kurulu üyelerinin 1/3’ünün talebi üzerine olağanüstü toplantıya çağrılır.
 • Yönetim kurulu üye tam sayısının 2/3 çoğunluğunun hazır bulunmasıyla toplantı yeter sayısı sağlanmış olur. Yönetim kurulu, kararları oy çokluğuyla alır. Oyların eşit olması hâlinde başkanın oyu iki oy olarak sayılır.
 • Yönetim kurulu kararları tutanağa geçirilir. Tutanak sekreter ve başkan tarafından, başkanın imkânı elvermezse başkan yardımcısı veya başka bir üye tarafından imzalanır.
 • Başkan, yönetim kurulu toplantısını yönetir. Başkanın bulunmadığı durumlarda toplantı, başkan yardımcısı veya başkan tarafından atanan bir yönetim kurulu üyesi tarafından yönetilir.
 • Yönetim kurulu toplantılarına özürsüz 3 kez katılmayan üyenin yönetim kurulu üyeliği düşer. Üye, yönetim kurulu toplantısına katılmama sebebini toplantıdan en geç 1 gün önce yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Özrün kabul edilip edilmemesine, hazır bulunan yönetim kurulu üyeleri oy çokluğuyla karar verirler.

§ 12 Genel Kurul

 • Olağan genel kurul toplantısı yılda bir kez yapılır.
 • Tüm üyeler, yönetim kurulu tarafından toplantı tarihinden en az 14 gün önce gündemi de belirten bir posta veya e-posta yoluyla yazılı bir şekilde genel kurula davet edilirler. 
 • Genel kurul toplantısı divan başkanı tarafından yönetilir. Genel kurul önerilen gündemle ilgili değişiklik veya eklemeler yapabilir.
 • Genel kurul üye tam sayısının en az 1/3’ünün hazır bulunmasıyla toplantı yeter sayısı sağlanmış olur. Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde yönetim kurulu iki hafta içinde aynı gündemle ikinci kez genel kurulu toplamak zorundadır. Bu defa gelen üye sayısına bakılmaksızın toplanma nisabı sağlanmış sayılır. Bu durum davette belirtilmelidir.
 • Genel kurul kararları, mevcut üyeler tarafından kullanılan geçerli oyların salt çoğunluğuyla alınır.
 • Tüzük değişikliğine ilişkin kararlarda üye tam sayısının 2/3’ünün, derneğin amaç ve görevlerini değiştirmeye ilişkin kararlarda ise üye tam sayısının 3/4’ünün oyu gerekir.
 • Oylamalar açık yapılır. Ancak toplantıya katılanların en az 1/10’unun yazılı talebi olması hâlinde, oylama kapalı ve gizli olarak yapılır.
 • Vekaleten oy kullanılması mümkün değildir.
 • Genel kurul toplantı süreci ve alınan kararlar hakkında, divan başkanınca imzalanacak bir tutanak tutulur.
 • Bunun yerine dernek yönetim kurulu -BGB 32. bölüm 1. paragraf 1. cümleden farklı olarak- üyelerin genel kurul toplantısında hazır bulunmadan elektronik iletişim yoluyla müzakerelere katılma ve önerge sunma gibi haklarını kullanmalarına veya toplantıya katılmaksızın genel kurul toplantısı öncesinde oylarını yazılı olarak vermelerine olanak sağlayabilir.

§ 13 Olağanüstü Genel Kurul

 • Derneğin menfaatinin genel kurulun toplanmasını gerektirmesi veya üyelerin 1/5’inin amaç ve nedenlerini belirterek posta ya da e-posta yoluyla talepte bulunması hâlinde, genel kurul olağanüstü toplanabilir.
 • Olağanüstü genel kurul, yönetim kurulunun bütün üyelere en az iki hafta önce göndereceği bir davet mektubuyla toplanır.

§ 14 Genel Kurulun Görevleri

 • Genel kurul, yönetim kurulunun mesuliyetinde olmayan tüm görevlerden sorumludur. Aşağıdaki konularda münhasıran sorumludur:
 • Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporunun alınması,
 • Yönetim kurulunun ibra edilmesi,
 • Tüzük değişikliği,
 • Üyelik aidatlarının tutarının ve son ödeme tarihinin belirlenmesi,
 • Yönetim kurulu üyeleri ve denetçilerin seçimi,
 • Derneğin feshi.

§ 15 Danışma Kurulu

 • Yönetim kurulu, danışma kurulu oluşturabilir.

§ 16 Denetçiler

 • Genel kurul, iki yıllık bir süre için iki denetçi seçer.
 • Denetçiler, yönetim kuruluna üye olamazlar.
 • Denetçi yılda en az bir kere hesapları, fon kullanımını, yıllık mali tabloları, nakit bakiyesini ve faturaları kontrol etmekle yükümlüdür. Denetimin sonucu hakkında genel kurulda dernek üyelerini bilgilendirir ve denetim raporunu üyelere bildirir.
 • Denetçi, yönetim kurulu tarafından onaylanan masrafların yerindeliğini denetleyemez.

§ 17 Derneğin Feshi veya İptali

 • Derneğin feshi veya iptali durumunda, dernek varlıkları, yönetim kurulunun belirleyeceği, benzer amacı güden başka bir kamuya yararlı derneğe devredilebilir. Derneğin tasfiyesini o anda görevde bulunan yönetim kurulu yapar.
SATZUNG

§ 1 Name und Sitz des Vereins

 • Der Verein führt den Namen Weltanwälte. Er soll in das Vereinsregister eingetragen werden und führt danach den Zusatz “e. V.”.
 • Der Verein hat seinen Sitz in Köln.
 • Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 2 Ziele und Aufgaben des Vereins

 • Zweck des Vereins ist es, zur Verwirklichung der in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte niedergelegten Menschenrechte beizutragen durch die Förderung der Hilfe für politisch, rassistisch oder religiös Verfolgte sowie für Flüchtlinge, der Erziehung, Volks- und Berufsbildung, und der internationalen Gesinnung, der Toleranz auf allen Gebieten der Kultur und des Völkerverständigungsgedankens (§ 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 7, 10 und 13 Abgabeordnung).
 • Der Verein setzt sich dafür ein, Menschen, die ihre Heimatländer verlassen mußten, bei der beruflichen und sozialen Integration in ihren neuen Heimatländern zu unterstützen.
 • Damit der Verein seine Zwecke erfüllen kann;
 • Unterstützt er bei Gerichtsverfahren und Behördengängen diejenigen, die Menschenrechtsverletzungen ausgesetzt waren,
 • Der Verein unterstützt Menschen bei der sprachlichen, persönlichen und beruflichen Integration in Deutschland.
 • Führt Aktivitäten durch, um die berufliche Einheit und den Zusammenhalt von Personen mit juristischer Ausbildung zu steigern, das Solidaritätsgefühl untereinander zu stärken und sie bei der Anerkennung ihrer aktuellen Berufe oder ihren neuen Beschäftigungsmöglichkeiten zu unterstützen,
 • Ergreift die für notwendig erachteten Initiativen für Personen, damit ihre im eigenen Land erworbene Ausbildung im Wohnsitzland anerkannt wird bzw. damit die Fortsetzung ihrer noch nicht abgeschlossenen Ausbildung gewährleistet wird,
 • Stellt einen Dialog mit lokalen, nationalen und internationalen Behörden wie den Institutionen der Vereinten Nationen, des Europarates und der Europäischen Union, den akademischen Einrichtungen, den Nichtregierungsorganisationen her, um die Mission des Vereins zu verwirklichen, tauscht Ideen aus und führt Kooperationen durch,
 • Trägt im Rahmen der Möglichkeiten zur Arbeit der Organe der Vereinten Nationen, des Europarates und der Europäischen Union bei,
 • Der Verein vertritt Personen, die Hilfe ersuchen, bei aller Art von rechtlicher Arbeit und Prozess, welche ihrerseits eröffnet worden oder im Gange sind und verfolgt die Arbeiten und Prozesse in ihrem Namen vor lokalen und internationalen Gerichten,
 • Arbeitet mit Vereinen oder ähnlichen Strukturen zusammen. Führt in diesem Zusammenhang Treffen, Gedankenaustausche und Kooperationen durch.

§ 3 Gemeinnützigkeit

 • Der Verein mit Sitz in Köln verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke” der Abgabenordnung. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke und steht allen offen, die in diesem Zusammenhang tätig sein wollen. Die Mittel des Vereins dürfen nur zu den in der Satzung festgelegten Zwecke verwendet werden. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

§ 4 Erwerb der Mitgliedschaft

 • Mitglied des Vereins kann jede natürliche und juristische Person werden, die die Aufgaben und Ziele des Vereins akzeptieren haben.
 • Die Aufnahme in den Verein ist schriftlich beim Vorstand zu beantragen. Der Vorstand entscheidet über den Aufnahmeantrag.
 • Jedes Mitglied hat das Recht in der Mitgliederversammlung zu sprechen und einen Vorschlag zu machen. Jedes Mitglied hat sowohl das Stimmrecht als auch das aktive und passive Wahlrecht in der Mitgliederversammlung.

§ 5 Gründe für die Beendigung der Mitgliedschaft

 • Die Mitgliedschaft im Verein endet durch Tod, Austritt oder Ausschluss.
 • Der Austritt aus dem Verein bedarf einer schriftlichen Erklärung. Wird das Kündigungsschreiben an ein Mitglied des Vorstandes gerichtet, gilt dieses als zugestellt. Die Kündigung der Mitgliedschaft erfolgt innerhalb einer Woche nach Bekanntgabe.
 • Wer, schuldhaft das Ansehen oder die Interessen des Vereins in schwerwiegender Weise beschädigt, kann aus dem Verein ausgeschlossen werden. Ein Untersuchungsbericht über die Vorwürfe wird durch drei Mitglieder, die vom Vorsitzenden bestimmt werden, überprüft und an die Mitgliederversammlung übermittelt. Nach Vorlage des Untersuchungsberichtes an die Mitgliederversammlung erfolgt der Ausschluss mit einer 3/5-Mehrheit der gültigen Stimmen, die in der geheimen Abstimmung abgegeben werden.

§ 6 Mitgliedsbeiträge

 • Die Höhe der Mitgliedsbeiträge wird von der absoluten Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen der Mitgliederversammlung bestimmt.
 • Ein Mitglied, das seine Mitgliedsbeiträge nicht eingezahlt hat, kann bei den Beschlüssen der Mitgliederversammlung und des Vorstandes nicht stimmberechtigt sein. Ein Mitglied kann durch Beschluss der Mitgliederversammlung aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn es zwei Jahre mit der Zahlung seiner Mitgliedsbeiträge im Rückstand ist und trotz schriftlicher Mahnung unter Androhung des Ausschlusses die Rückstände nicht eingezahlt hat.

§ 7 Fördermitgliedschaft

 • Ein Fördermitglied kann jede natürliche und juristische Person werden.
 • Die Regeln dieser Satzung sind auch für Fördermitglied zu gelten.
 • Fördermitglieder haben das Recht in der Mitgliederversammlung zu sprechen, jedoch kein Einberufungsrecht. Sie haben keine Stimm-, aktive und passive Wahlrechte.
 • Die Fördermitgliedschaftsbestimmungen unterliegen in ihren Umfang den Mitgliedschaftsbestimmungen.

§ 8 Versammlungsleitung

 • Das älteste Mitglied, das an der Mitgliederversammlung anwesend ist, ist Vorsitzende der Versammlungsleitung.
 • Der/die Vorsitzende der Versammlungsleitung leitet die Mitgliederversammlung.

§ 9 Vorstand

 • Der Vorstand besteht insgesamt aus sieben Mitgliedern, nämlich dem/der Vorsitzenden, dem/der Stellvertreter/in, dem/der Kassenverwalter/in und vier weiteren Mitgliedern.
 • Der/Die Vorsitzende wird von der Mitgliederversammlung in geheimer Wahl aus den Vorsitzendeskandidaten gewählt. Die Person, die die meisten Stimmen erhält, wird der Vorsitzende des Vorstands.
 • Der/Die Vorsitzende wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von zwei Jahren gewählt. Eine Person darf maximal zweimal hintereinander gewählt werden.
 • Die Vorstandsmitglieder werden aus den Kandidaten oder vorgeschlagenen Mitgliedern des Vereines in geheimer Wahl gewählt. Die ersten sechs Mitglieder mit der höchsten Stimmenzahl werden Haupt- und die nächsten zwei Mitglieder werden zu Ersatzmitgliedern gewählt.
 • Der Verein wird durch zwei Personen, den Vorsitzenden oder dem/der Stellvertreter/in und je einem Vorstandsmitglied, vertretet.
 • Beim Vorliegen der Abberufungsgründe kann der Vorsitzende auf Antrag von 1/3 und von 2/3-Mehrheit der Vorstandsmitglieder abberufen werden. Der stellvertretende Vorsitzende fungiert bis zur Wahl des neuen Vorsitzenden durch die Mitgliederversammlung als Vorsitzender.
 • Scheidet eines der Vorstandsmitglieder während der Amtszeit des Vorstands aus dem Vorstand aus,; wählt eines der Ersatzmitglieder als Mitglied für den Rest seiner Amtszeit.

§ 10 Aufgaben und Befugnisse des Vorstands

 • Der Vorstand leitet die Aktivitäten des Vereins. Er ist verantwortlich für alle Aufgaben, die sich aus der Satzung und den Beschlüssen der Mitgliederversammlung ergeben.
 • Der Vorstand kann den Beirat um Stellungnahme zu den wichtigen Angelegenheiten oder Vereinsangelegenheiten ersuchen. Der Vorstand bewertet die Anregungen und Wünsche des Beirats und er kann den Beirat zu einer Sitzung einladen.
 • Der Vorstand kann bei Bedarf Arbeitsgruppen bilden. Er kann Arbeitsgruppen von Mitgliedern oder Nichtmitgliedern ernennen. Die Arbeitsgruppen sind verpflichtet die Anweisungen und Richtlinien des Vorstands zu befolgen.

§ 11 Einberufung, Zusammensitzung und Beschlussfassung der Vorstandssitzung

 • Der Vorstand tagt regelmäßig in den von ihm für notwendig erachteten Abständen nach Beschluss. Der Vorstand wird auf Ersuchen des Vorstandsvorsitzenden oder der 1/3 der Vorstandsmitglieder zur außerordentlichen Sitzung einberufen.
 • Die Vorstandssitzung ist beschlussfähig, wenn die 2/3-Mehrheit der Vorstandsmitglieder anwesend sind. Der Vorstand entscheidet mit Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit zählt die Stimme des Vorsitzenden als zwei Stimmen.
 • Die Beschlüsse des Vorstands sind zu protokollieren. Das Protokoll ist von dem Sekretär und dem Vorsitzenden bei dessen Verhinderung vom Stellvertreter oder von einem anderen Vorstandsmitglied zu unterschreiben.
 • Der Vorsitzende leitet die Sitzung des Vorstands. Wenn der Vorsitzende nicht anwesend ist, wird die Sitzung des Vorstands vom Stellvertreter oder vom Vorsitzenden ernanntem Vorstandsmitglied geleitet.
 • Ein Mitglied, das ohne Entschuldigung dreimal an der Sitzung des Vorstands nicht teilnimmt, wird abberufen. Das Mitglied ist verpflichtet, spätestens ein Tag vor der Sitzung des Vorstands den Grund für die Nichtteilnahme schriftlich mitzuteilen. Die Mehrheit der anwesenden Vorstandsmitglieder entscheidet, ob die Entschuldigung angenommen wird oder nicht.

§ 12 Mitgliederversammlung

 • Einmal im Jahr findet eine ordentliche Mitgliederversammlung statt.
 • Zu Mitgliederversammlung sind alle Mitglieder vom Vorstand unter Angabe der Tagesordnung mit einer Frist von 14 Tagen vor dem Versammlungstermin schriftlich per Post oder per E-Mail einzuladen.
 • Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden geleitet. Die Mitgliederversammlung kann Änderungen oder Ergänzungen der vorgeschlagenen Tagesordnung vornehmen.
 • Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens ein Drittel aller Mitglieder anwesend sind. Bei Beschlussunfähigkeit ist der Vorstand verpflichtet, innerhalb von zwei Wochen eine zweite Mitgliederversammlung mit der gleichen Tagesordnung einzuberufen. Diese ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig. Hierauf ist in der Einladung hinzuweisen.
 • Die Mitgliederversammlung beschließt mit der absoluten Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen der anwesenden Mitglieder.
 • Beschlüsse über eine Änderung der Satzung bedürfen der Mehrheit von zwei Dritteln, der Beschluss über die Änderung des Zwecks oder die Aufgaben des Vereins der Zustimmung von drei Viertel aller Mitglieder.
 • Die Abstimmungen finden offen statt. Es ist geschlossen und geheim abzustimmen, wenn mindestens 10 % der anwesenden Stimmberechtigten dies schriftlich verlangen.
 • Eine Stimmabgabe durch Bevollmächtigung ist nicht zulässig.
 • Über den Ablauf der Mitgliederversammlung und die gefassten Beschlüsse ist ein Protokoll zu fertigen, das von der Versammlungsleitung zu unterschreiben ist.
 • Stattdessen kann der Vereinsvorstand – abweichend von § 32 Absatz 1 Satz 1 BGB – den Mitgliedern ermöglichen an der Mitgliederversammlung ohne Anwesenheit an Diskussionen, Antragsrecht usw.) im Wege der elektronischen Kommunikation auszuüben oder ohne Teilnahme an der Mitgliederversammlung ihre Stimmen vor der Durchführung der Mitgliederversammlung schriftlich abzugeben.

§ 13 Außerordentliche Mitgliederversammlung

 • Sofern im Interesse des Vereins eine Mitgliederversammlung erforderlich ist oder 1/5 aller Mitglieder, dies unter Angabe des Zwecks und der Gründe per Post oder per E-Mail verlangen, kann eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen werden.
 • Die außerordentliche Mitgliederversammlung wird mit einem Einladungsbrief, der vom Vorstand allen Mitgliedern mindestens zwei Woche zuvor geschickt wird, einberufen.

§ 14 Aufgaben der Mitgliederversammlung

 • Die Mitgliederversammlung ist zuständig für alle Aufgaben soweit diese nicht dem Vorstand obliegen. Sie ist ausschließlich zuständig für folgende Angelegenheiten:

• Entgegennahme des Jahresberichts des Vorstandes,

• Entlastung des Vorstandes,

• Änderungen der Satzung,

• Festsetzung der Höhe und Fälligkeit von Mitgliedsbeiträgen,

• Wahl der Mitglieder des Vorstandes und der Kassenprüfer,

• Auflösung des Vereins.

§ 15 Beirat

 • Der Vorstand kann den Beirat errichten.

§ 16 Kassenprüfer

 • Die Mitgliederversammlung wählt für die Dauer von zwei Jahre zwei Prüfer.
 • Die Prüfer können nicht Vorstandsmitglieder sein.
 • Der Kassenprüfer ist verpflichtet, mindestens einmal im Jahr die Buchhaltung, Verwendung der Fonds, Jahresabschlüsse und Barguthaben sowie Rechnungen zu überprüfen. Er informiert die Vereinsmitglieder über Prüfungsergebnis in der Mitgliederversammlung und teilt den Prüfungsbericht den Mitgliedern mit.
 • Angemessenheit der vom Vorstand genehmigten Ausgabe wird vom Kassenprüfer nicht überprüft.

§ 17 Auflösung oder Aufhebung des Vereins

 • Bei der Auflösung oder Aufhebung des Vereins kann das Vermögen des Vereins auf den vom Vorstand bestimmten gemeinnützigen Verein, der ähnliche Zwecke hat, übertragen werden. Die Auflösung des Vereins erfolgt durch den aktuellen Vorstand.